About Us

บริษัท เปเปอร์รูม ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์อยากให้ทุกคนมีบ้านที่สวยงาม ผ่านงานออกแบบดีไซน์ที่สวยครบด้วยประโยชน์ใช้สอย มีความยั่งยืน สะท้อนความเป็นตัวเอง ที่สำคัญต้องนำเสนออย่างเข้าใจได้ง่าย และใช้เวลาไม่นาน เพราะเราเชื่อว่าการออกแบบที่ดีจะช่วยเปลี่ยนทุกพื้นที่ ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขของทุกคนในครอบครัว และทำให้ทุกคนมีวิถีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

benner

Talk with Paperroom


    Thanks for being awesome !

    We have received your message and would like to thank you for writing to us. If your inquiry is urgent, please call 086-345-1124 to talk to one of our staff. Otherwise, we will reply by email as soon as possible.

    Back to Home